Zprávy‎ > ‎

Informace o přeměně a upozornění pro věřitele

přidáno: 10. 2. 2013 12:43, autor: Tomáš Lošonský   [ aktualizováno 13. 2. 2013 3:53 ]

Společnost STAVIRO spol. s r.o. se sídlem Čestlice, Habrová 241, okres Praha – východ, PSČ 251 01, IČ  43750117 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka č. 7986,

tímto ve smyslu § 33a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění /dále jen „zákon o přeměnách“), informuje, že dochází ke

sloučení

společnosti Staviro Praha, a.s. se sídlem Čestlice, Habrová 241, okres Praha – východ, PSČ 251 01, IČ 25116436 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka č. 4624  jako zanikající společnosti.


a jejím jediným akcionářem

společností STAVIRO spol. s r.o., se sídlem Čestlice, Habrová 241, okres Praha – východ, PSČ 251 01, IČ  43750117 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka č. 7986 jako nástupnickou společnostíTouto vnitrostátní fúzí sloučením dojde v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách k zániku společnosti Staviro Praha, a.s., jemuž bude předcházet její zrušení bez likvidace. Jmění zanikající společnosti Staviro Praha, a.s. včetně práv a povinností přejde na nástupnickou společnost STAVIRO spol. s r.o.


Projekt fúze sepsaný ve formě notářského zápisu ze dne 8.2.2013 č. NZ 53/2013 je uveden v dokumentu Notářský zápis N542013.pdf


Společnost STAVIRO spol. s r.o., jako nástupnická společnost, upozorňuje věřitele na jejich práva vyplývající z § 35 až 39 zákona o přeměnách:


 1. Věřitelé společnosti STAVIRO spol. s r.o., kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

 2. Nedojde-li mezi věřitelem a společností STAVIRO spol. s r.o. k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

 3. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a společnost STAVIRO spol. s r.o. mu neposkytne přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku.


 1. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:


 1. kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,

 2. kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo

 3. jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.


 1. Vzhledem k tomu, že nástupnická společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti  na nástupnické společnosti se nestanovuje. Společnost STAVIRO spol. s r.o. nevydala ve smyslu ustanovení § 37 zákona o přeměnách žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy ani žádné jiné účastnické cenné papíry.

 2. Jediný společník společnosti STAVIRO spol. s r.o. pan Ing. Martin Svoboda splatil svůj vklad do společnosti v plné výši.


Společnost STAVIRO spol. s r.o. jako nástupnická společnost upozorňuje společníka společnosti na jeho práva vyplývající ze zákona o přeměnách:


 • společník, pokud o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to od dnešního dne. Pokud by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na přeměně nebo jí vládající nebo jí ovládané osobě, tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství nebo se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace, společnost informace neposkytne.


 • na stránkách společnosti STAVIRO spol. s r.o. http://sro.staviro.cz/news/fuze jsou zveřejněny účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností k datu 31.12.2012, zahajovací rozvaha společnosti STAVIRO spol. s r.o. jakožto nástupnické společnosti k datu 1.1.2013.


 • společník společnosti STAVIRO spol. s r.o. má právo požádat jednatele společnosti o svolání valné hromady, resp. vyhradit si rozhodnout o přeměně v působnosti valné hromady společnosti, za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne uveřejnění informací o fúzi v Obchodním věstníku  /ust. § 95b odst. 2 zákona o přeměnách/.


Společnost STAVIRO spol. s r.o. v této souvislosti uveřejňuje na svých stránkách následující dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení a vytištění:Ocenění jmění zúčastněných společností, znalecká zpráva o fúzi ani mezitímní účetní závěrky se dle zákona o přeměnách nevyžadují, nebyly tedy vypracovány.V Praze dne 13.2.2013

Ċ
Tomáš Lošonský,
13. 2. 2013 0:41
Ċ
Tomáš Lošonský,
13. 2. 2013 3:51
Ċ
Tomáš Lošonský,
12. 2. 2013 4:22
Ċ
Tomáš Lošonský,
13. 2. 2013 0:42
Ċ
Tomáš Lošonský,
12. 2. 2013 4:37
Ċ
Tomáš Lošonský,
12. 2. 2013 4:37
Ċ
Tomáš Lošonský,
13. 2. 2013 0:41
Ċ
Tomáš Lošonský,
12. 2. 2013 4:36
Ċ
Tomáš Lošonský,
12. 2. 2013 4:36
Ċ
Tomáš Lošonský,
12. 2. 2013 4:36